BIOLOGI – Betyg och bedömning

Så här skriver Skolverket om kursen Biologi 2:

Centralt innehåll
• Cell- och molekylärbiologi
• Cellers livscykler och differentiering, utveckling från ägg till vuxen. Cellers kommunikation.
• Celldelars funktion. Livsprocesser och regleringen av dem, till exempel fotosyntes, metabolism och transport över membran.
• Evolutionärt perspektiv på molekylärbiologi.
• Cell- och molekylärbiologins användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.
• Organismens funktion
• Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel. Hormonsystemets och
   nervsystemets reglering av organismen.
• Samband mellan evolution och organismernas funktionella byggnad och livsprocesser.
• Immunsystem, smittspridning och infektion. Virus byggnad, funktion och reproduktion.
• Mikroorganismer och deras betydelse för hälsa och sjukdom. Antibiotika och evolutionära processer.
• Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i medicinska frågor.
• Vad som händer i kroppen under menstruation, förälskelse, sex och graviditet. Hur sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade
  graviditeter kan förebyggas.
• Livscykler och fysiologi hos växter och svampar.
• Användning av modern utrustning vid fysiologiska undersökningar och laborationer.
• Biologins karaktär och arbetsmetoder
• Modeller och teorier som idealiseringar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden samt hur de kan utvecklas,
  generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.
• Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
• Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
• Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband
  med dessa. Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
• Fysiologiska undersökningar och laborationer inklusive användning av modern utrustning. Enklare molekylärbiologiska metoder. •
• Sterilteknik och odling av bakterier.
• Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang.
• Frågor om religion, etik och hållbar utveckling kopplade till biologins olika arbetssätt och verksamhetsområden.

Kunskapskrav
Betyget E
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.

Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.

Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

För högre betyg än E
För att nå högre betyg måste du visa bättre kvalitet på de rödmarkerade värdeorden. För de högre betygen gäller istället ord som:
med säkerhet, gott resultat, nyanserade omdömen, välgrundade och nyanserade resonemang, föreslå nya frågeställningar, anpassar till syfte och sammanhang, bedömer med säkerhet den egna förmågan. Du hittar de kompletta bedömningsgrunderna på Skolverkets hemida.