CELLEN – UTSEENDE OCH FUNKTION

Sammanfattning av de viktigaste begreppen

Det finns olika huvudtyper av celler – prokaryota och eukaryota. Den prokaryota cellen saknar cellkärna, så den enda DNA-strängen ligger fritt i cellvätskan. Denna grupp innefattar arkebakterier och bakterier (du hittar mer information om dessa i avsnittet om mikroorganismer). Alla är encelliga. Eukaryota celler har sitt DNA omslutet av ett membran likande det som omger hela cellen. Det finns både encelliga och flercelliga eukaryta organismer. Vi är en av dessa.

Den prokaryota cellen

 1 Cellvägg
         Cellväggen hos bakterier har som syfte att ge stadga och
         skydda den från sin omgivning. 

 2 Bakteriekromosom
         Prokaryoter har oftast bara en enkel kromosom och inte
         kromosompar. Eftersom prokaryoter inte har någon
         cellkärna ligger  kromosomen fritt i cellvätskan.

 3 Ribosom
         Här tillverkas proteiner genom att aminosyror kopplas
         ihop enligt genernas anvisningar.

 4 Cellmembran (Plasmamembran)
         Cellmembranet är uppbyggt av dubbla lager av lipider.
         Dessa har en hydrofob del och hydrofil del. Cell-
         membranet har selektiv genomsläpplighet, vilket innebär
         att cellen kan styra vilka ämnen som släpps in och ut.

  5 Kapsel
         En del typer av bakterier kan bilda ytterligare ett lager
         utanför cellväggen som skydd mot att bli uppäten eller
         mot uttorkning.

 6 Flagell
         Bakterier kan ha en eller flera flageller. De ser ut som en
         piska och används för förflyttning.

 7 Plasmid
         Det är vanligt att prokaryoter har mindre cirkulära DNA-
         molekyler som ofta bara innehåller någon enstaka gen.
         Dessa kan överföras mellan bakterier.

 8 Pili
  
      Jämfört med flageller, är pili mycket kortare och tunnare
          och de täcker hela bakteieytan. De underlättar för
          bakterien att fästa i slemhinnor eller mot andra bakterier
          och det är med hjälp av pili som genetiskt material kan
         överföras mellan bekaterier.

Två olika eukaryota celler

Djurceller och växtceller är båda eukaryota, men de skiljer sig en del. Växtceller är oftast betydligt större än djurceller och de har några fler organeller. 

1 DNA
        Dioxyribinukleinsyra. Eukaryoter har sitt DNA samlat i
        kromosompar i cellkärnan. 

 2 Cellkärna (Nucleus)
         Hos alla eukaryota organsmer finns DNA i cellkärnan. Det
         är här som både replikation och transkription sker.

 3 Kärnmembran
         Cellkärnan r omslutet av ett dubbelt membran liknande
         cellmembranet.

 4 Nukleol
         Detta är en sfärisk bildning i cellkärnan. Den saknar
         membran och tros ha en viktig funktion vid bildningen av
         ribosomer. 

 5 Mikrotubuli
         Detta är små proteinrör som ger cellen stadga. Kallas även
         cytoskelett.

 6 Slätt endoplasmatiskt nätverk
         Här tillverkas andra ämnen än proteiner, till exempel fetter
         och fosfolipider.

 7 Kornigt endoplasmatiskt nätverk
         Detta ser kornigt ut eftersom det är täckt med ribosomer.
         Här tillverkas alltså proteiner.

 8 Mikrofilament
         
Dessa är betydligt tunnare än mikrotubuli. De har stor
         betydelse för cellens rörelser.

 9 Lysosom
         Det är här som större organiska molekyler bryts ner.
         Ämnen som cellen kan ta vara på, till exempel aminosyror
         förs ut i  cellvätska. Oönskade ämnen förs ut ur cellen.
        Växtceller saknar lysosomer.

10 Ribosomer
           Här tillverkas proteiner genom att aminosyror kopplas
           ihop enligt genernas anvisningar. De flesta ribosomer
          finns på detn korniga endoplasmatiska nätverket, men de
​​​​​​​           kan även finnas fritt i cellvätskan.

 11 Mitokondrie
            Mitokondrien är omgiven med ett dubbelt membran och
​​​​​​​           har en liten mängd eget DNA och egna ribosomer. Detta
​​​​​​​           gör att de kan tillverka en del av de proteiner de behöver.
​​​​​​​           Mitokondriens viktigaste funktion är att omvandla
​​​​​​​           energirika föreningar till energibärare som cellen kan
​​​​​​​           använda. 

 12 Centrioler
            Dessa förekommer oftast i par och är viktiga vid
​​​​​​​           särdragningen av kromosomerna vid celldelningen.

 13 Golgiapparat
            I golgiapparaten förpackas de proteiner som tillverkats i
​​​​​​​           cellen. Här sker också en kemisk behandling av
​​​​​​​           proteinerna, så att de får sin slutgiltiga form och funktion.

 14 Peroxisom
           Här sönderderlas långa eller grenade fettsyror. Här tas
​​​​​​​           också fria syreradikaler om hand.

 15 Cellmembran (Plasmamembran)
            Cellmembranet är uppbyggt av dubbla lager av lipider.
​​​​​​​           Dessa har en hydrofob del och hydrofil del.
​​​​​​​           Cellmembranet har selektiv genomsläpplighet, vilket
​​​​​​​           innebär att cellen kan styra vilka ämnen som släpps in
​​​​​​​​​​​​​​           och ut.

Växtcell

Växtcellen har de flesta organeller gemensamt med djurcellen, så de är bara de unika karaktärerna som förklaras här.

1 Kloroplast
        Kloroplasterna är, precis som mitokondrierna, omgivna av
        dubbla membraner och har en liten mängd eget DNA. De
        innehåller förutom klorofyllet och andra färgämnen
        även de enzymer som behövs vid fotosyntesen.

 2 Plasmodesmata
         Små kanaler i cellväggen så att närliggande celler kan
         kommunicera kemiskt med varandra.

 3 Cellvägg
         Detta är ett starkt nät av cellulosa som ger växtcellen form
         och stadga.

 4 Vakuol
         Vakuolen är en vätskefylld blåsa som främst innehåller
         vatten, men den fungerar även som förvaringsplats för
         olika ämnen som cellen behöver. Trycket i vakuolen
         (turgor) håller cellen spänd mot cellväggen och ger därför
          stadga åt växten. I vakuolen sker också nedbrytning av
          avfallsämnen. Växcellen saknar därför lysosomer.

 5 Tonoplast
         Vakuolen omges av ett dubbelt membran, men detta
         skiljer sig en del från det vanliga cellmembranet.
         Tonoplasten är mycket flexibel för att kunna klara
          variationer i storlek och det har mycket god
         genomsläpplighet för vatten (många akvaporiner).