Fotografisk bild 1 – Bedömning och betyg

Kunskapskrav för betyget E
Eleven redogör översiktligt för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman. Dessutom redogör eleven översiktligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.

Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder i samråd med handledare. Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet.

Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. I arbetet använder eleven med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Eleven avläser och tolkar någon fotografisk bild samt resonerar översiktligt om vad bilden uttrycker. I tolkningen och resonemanget använder eleven med viss säkerhet enkla begrepp. Eleven redogör översiktligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan några olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv.

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom området. Eleven diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Dessutom redogör eleven översiktligt för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

För att nå högre betyg måste du visa bättre kvalitet på de rödmarkerade värdeorden. För högre betyg gäller istället ord som:
med säkerhet, utförligt, avancerade, välgrundade och nyanserade resonemang, utförligt och nyanserat, personligt uttryck, jämn och god kvalitet. 

Sammanfattning
Jag kommer att presentera mer utförliga bedömningsgrunder för de olika delarna i kursen. Under kursen kommer vi att använda olika former av bedömningsunderlag, till exempel teoretiska prov, inlämningar och utställningar. Generellt kan sägas att den teoretiska delen, som är basen för ditt skapande, skall klaras av på ett godkänt sätt. Det är sedan din egen kreativitet som avgör betyg över ett E.