Bildanalys

Vi lägger alltid, mer eller mindre medvetet, in vår egen tolkning av varje bild vi ser.  Vissa bilder är mångtydiga och kan tolkas på olika sätt beroende på vem som tittar på den och vilka erfarenheter vi har. Genom att analysera bilder kan vi skärpa seendet och få ut mer av bilden. Kort sagt bli en kritisk och analyserande bildtolkare. 

En bildanalys är som att lösa en gåta eller som att lägga pussel - att känna efter och studera och tolka tecken för att nå förståelse. Man medvetandegör och synliggör processen mellan den som har gjort bilden och den som ser bilden. Man analyserar avsikten bakom bilden, på vilket sätt man blir påverkad och vad i bilden det är som påverkar.


GRUNDER FÖR BILDANALYS
Första intrycket
– Vad får man för upplevelse, känsla av bilden?

Avsikten med en bild är ju ofta att skapa känslor; upplevelse eller inlevelse. Det är upplevelsen som gör att man blir nyfiken och fastnar för en bild. Det första intrycket är viktigt och styr den fortsatta tolkningen.

Denotation (fakta/beskrivning av bilden) 
– Var är bilden publicerad? (t.ex. dagstidning, fotoutställning, hemsida, bok etc.)
– Vad är det för typ av bild? (reportagebild, konstbild, reklambild, etc.)
– Vilken teknik har använts? (foto utan redigering, retuchering, collage, etc.)
– Vad är det som skildras?
– Hur är bilden tagen: färg, ljus, bildvinkel, skärpa, fokus?
– Hur är bilden komponerad?
– Beskriv linjer (horisontaler, vertikaler, diagonaler) 

Beskriv bilden så ingående som möjligt. Beskriv vad du ser på bilden. Det kan vara personer, beskriv deras utseende, ålder, vad bilden har för bakgrund, vad för föremål finns på bilden. Finns det text? Hur stor del av bilden som de olika delarna upptar. Är det en liggande eller stående bild? helbild, halvbild, närbild, extrem närbild eller totalbild. Var i bilden är tingen/personerna placerade? Var fastnar blicken?

Konnotation (vår egen tolkning)
– Vilken stämning är det i bilden? (t.ex. lugn, livlig, upprorisk, humoristiskt etc.)
– Vad tänker du på när du ser bilden eller vilka associationer får du?
– Vad är det i bildens utformning som gör att man får just den upplevelsen. 
– Vad gör bilden intressant?
– Vem/vilka tror du att bilden är avsedd för?
– Vem har gjort bilden eller beställt den? (reklambild, konstnär, företag)
– Vilket syfte har bilden?
– Vad tycker du om bilden? Vad fastnade du för?

Konnotationer är lite svårare att beskriva än denotationer eftersom de inte finns direkt i bilden utan i betraktarens hjärna. Konnotationsbanorna kan bli nästan hur långa som helst, det är fantasin som styr och utvecklar den processen. Ofta uppfattar vi konnotationer som den fria fantasins kreativa tankar. Människan skulle inte vara den kulturella varelse hon är om hon inte kunde låta tankar och känslor sträcka sig bortom de konkreta tecken/bilder som hon ser.

Vad tror du att fotografen velat förmedla med bilden?
– Lyckades hon/han?

Privata betydelser – det är tillåtet att tycka!
Man får också associationer som är privata. En bild på en röd stuga på landet kanske får dig att tänka på ditt sommarställe eller mormors stuga eller din egen barndom när du bodde på landet etc. Privata associationer berättar ju inget om bildens allmängiltiga betydelse, men man måste vara medveten om att de påverkar ditt sätt att se på bilden.

REKLAMBILDER
Att analysera reklambilder kräver lite andra frågeställningar, även om inledningen är samma som beskrivits ovan. Utöver detta bör du ha med följande:
– Vem är avsändaren bakom (företag/reklambyrå)?
– Vad fångar mitt intresse (logotyp, text, bild etc.)?
– Är personen objekt/subjekt samt vilken vinkel är bilden tagen ur? Vad säger blicken? 
    • Subjekt: aktiv, tänkande, kännande och handlande 
    • Objekt: passiv, till för betraktaren 
    • Grodperspektiv/Fågelperspektiv/Neutral vinkel

– I vilken miljö finns personen/produkten?
– Finns det något i bilden som är dominerande?
– Vilken ton finns i/anger reklamen (attityd, retorik)?
– /Hur/ styr rubriken tolkningen av bilden?
– Om det finns text med i reklamen – hur är den utformad?
– Vem är trolig målgrupp för reklamen? Vem kan känna sig tilltalad? Sök tecken i bilden!
– Genom vilken kommunikationskanal har man valt att gå och vem är tänkbara användare av den?
– I vilken miljö (var) når annonsen sina mottagare?
– Anspelar bilden på ett särskilt behov hos mottagarna eller söker man skapa ett begär?
– Vilken typ av reklam är det - vädjar den till vårt förnuft, våra känslor eller vår plånbok?

Gruppövning 1

Gruppövning 2

Gruppövning 3

Gruppövning 4