ARBETSGÅNG

Eftersom detta är ett arbete som sträcker sig över hela läsåret är det viktigt att ha en tydlig struktur och att du har en god disciplin så att du fördelar ut de minst 100 timmarna jämnt. Till din hjälp för detta kommer du att i början av kursen gör en arbetsplan och du skall skriva en loggbok under hela processen där du dokumenterar dina framsteg och tankar.

Vid allt vetenskapligt arbete är planering av yttersta vikt, speciellt om det innebär praktiska försök. Planeringen kan givetvis justeras under projektets gång, men genom att tänka efter noggrant först minskar du risken för obehagliga överraskningar som kanske gör att du måste göra om flera månaders arbete. 

I verkliga studier, till exempel inom läkemedelsindustrin, är ofta planeringen över hälften av den totala tiden för projektet, själva undersökningen kanske 10-15% och resten är utvärdering och publicering.

Arbetsplan

Det är viktigt att du lägger omsorg på din arbetsplan eftersom den skall ligga till grund för ditt fortsatta arbete. Arbetsplanen skall diskuteras och godkännas av ansvarig lärare innan du sätter i gång med själva gymasiearbetet. Arbetsplanen skall innehålla följande:

Titel
Projektets namn, deltagare och datum i sidhuvudet.
 
Bakgrund
Beskriv varför du valt detta område, varför det är relevant och det aktuella kunskapsläget, dvs vilken kunskap som finns inom området. Ge gärna referenser till aktuella vetenskapliga artiklar.

Syfte och frågeställning
Här beskriver du syftet med ditt gymnasiearbete. Redogör för vad det är du vill uppnå med ditt valda ämne samt motivera varför du har valt just det här ämnet. Förklara också avgränsningar. Är det något som du inte tänkte ta upp i ditt arbete som kan göra att arbetet blir för stort med tanke på den tid du har på dig för arbetet eller andra begränsningar? Frågeställningen skall vara så konkret som möjligt och svaret på den skall inte på att Googla upp!

Metod
Beskriv hur du tänker gå tillväga för att genomföra ditt gymnasiearbete och på vilket sätt hur du tänker besvara din frågeställning. Motivera ditt metodval. Beskriv också hur du ska få tag på information som behövs för att besvara arbetets problemformulering. Var så konkret som möjligt. Det är också mycket viktigt att du preciserar vad du behöver för resurser av skolan, till exempel för labbar.

Tidsdisposition
Denna skall innehålla en tidsbudget med hållpunkter för ditt arbete. Tänk noga igenom laborativa moment – det tar ofta minst två till tre labbtillfällen att bara lära sig metoden! Det är därför viktigt att du har en tydlig arbetsplan med tidsdisposition. Denna skall anpassas till förutsättningarna för de deadlines som finns för kursen.

Observera att en stor del av betygsättningen baseras på din förmåga att ta ansvar för att större arbete över tid. Att inte göra någonting under hösten, men att få ihop ett arbete under två veckor sent på våren, oavsett hur bra det är, uppfyller inte kriterierna för ett godkänt betyg. Detta innebär att du inte får någon gymnasie-examen – oavsett hur bra betyg du har i övriga ämnen!

Loggbok

För att du ska få en överblick över vad du faktiskt gjort under gymnasiearbetet ska du föra en loggbok under hela arbetets gång. En loggbok är ett slags kortfattad dagbok, där du noterar vad som gjort vid varje arbetstillfälle. På så sätt kan din handledare följa dig genom hela arbetsprocessen, och få en klar bild över hur du jobbat med gymnasiearbetet. Kom ihåg att ansvar för processen är lika viktig som produkten vid betygsättningen.

Du skall göra anteckningar i loggboken varje gång du håller på med gymnasiearbetet. Försök att alltid få med dessa punkter:
•  Vad du gjort och också hur och varför 
• Hur det gick – bra, mindre bra 
• Hur mycket tid har du lagt på arbetet 
• Har du fattat nya beslut eller ändrat något i din
   ursprungsplan och i så fall varför
•  Vilka problem du upplever just nu 
• Vilken hjälp skulle du behöva av handledaren
• Tankar om motivation och arbetsmoral 
• Vad tänker du göra vid nästa tillfälle

Det är viktigt att få in denna rutin. En loggbok kan inte skapas i efterhand utan måste föras kontinuerligt. Även om loggboken är ett sätt för handledaren att följa din process, är detta ett mycket viktigt redskap för din egen reflektion. Den är också till hjälp när du skall utvärdera ditt eget arbete i slutet av kursen.

Rapport

Gymnasiearbetet på högskoleförberedande progam skall leda fram till en skriftlig rapport. Du hittar anvisningar och tips om hur man skriver här och underflikarna till denna sida. Börja att skriva tidigt och anteckna alla dina referenser, annars riskerar du att efter några veckors arbete inte hitta tillbaka till en viktig källa. Under skrivprocessen kommer du också att få konstruktiv kritik av din handledare, både när det gäller strukur, formalia och innehåll. Se därför till att du håller reda på alla versioner av dina texter.

Opponering

I den vetenskapliga processen ingår det också att du skall opponera på en annan rapport och någon skall opponera på ditt arbete. Du hittar anvisningar här. Efter opponeringen får du tid för att korrigera din text innan du lämnar in slutversionen för betygsbedömning.