ARBETSGÅNG

Eftersom detta är ett arbete som sträcker sig över hela läsåret är det viktigt att ha en tydlig struktur och du har en god disciplin så att du fördelar ut de 100 timmarna jämnt. Till din hjälp för detta kommer du att i början av kursen gör en arbetsplan och du skall skriva en loggbok under hela processen.

Arbetsplan
Det är viktigt att du lägger omsorg på din arbetsplan eftersom den skall ligga till grund för ditt fortsatta arbete. Arbetsplanen skall diskuteras och godkännas av mig innan du sätter i gång med själva gymasiearbetet. Arbetsplanen skall innehålla följande:

Titel
Projektets namn, deltagare och datum i sidhuvudet.
 
Bakgrund
Beskriv varför du valt detta område, varför det är relevant och det aktuella kunskapsläget, dvs vilken kunskap som finns inom området.

Syfte och frågeställning
Här beskriver du syfte med ditt gymnasiearbete. Redogör för vad det är du vill uppnå med ditt valda ämne samt motivera varför du har valt just det här ämnet. Förklara också avgränsningar. Är det något som du inte tänkte ta upp i ditt arbete som kan göra att arbetet blir för stort med tanke på den tid du har på dig för kursen?

Metod
Beskriv hur du tänker gå tillväga för att genomföra ditt gymnasiearbete och på vilket sätt hur du tänker besvara din frågeställning. Motivera ditt metodval. Beskriv också hur du ska få tag på information som behövs för att besvara arbetets problemformulering. Det är också mycket viktigt att du preciserar vad du behöver för resurser av skolan, till exempel för labbar.

Tidsdisposition
Denna skall innehålla en tidsbudget med hållpunkter för ditt arbete. Se även nedan.

Tidslinje för gymnasiearbetet

Det är viktigt att du har en tydlig arbetsplan med tidsdisposition. Denna skall anpassas till nedanstående förutsättningar:

Mellan vecka 36 och 39 kommer vi att ha en kontinuerlig diskussion för att förfina arbetsplanen. Det kan tyckas tidigt att ni skall lämna in det första utkastet till rapport redan vecka 48 eftersom många inte är klara med undersökningarna då. Syftet med detta är att ni skall börja skriva tidigt och fundera på dispositionen av rapporten. Mycket av inledning, syfte, hypotes, frågeställning och bakgrundsinformation kan färdigställas innan ni har alla undersökningsresultat.

I din planering, skall du observera att labbsalen är bokad sena veckor. Tidiga veckor är det annan aktivitet där. Behövs mer labbtid kan detta arrangeras efter överenskommelse.

Observera att följande lektioner går bort (förutom de vanliga loven):
Vecka 9 – Studiedag
Vecka 10 – Utvecklingssamtal
Vecka 18 – Helgdag, 1 maj
Vecka 19 – Nationellt prov i Svenska 3

Eftersom detta är det slutliga arbetet för att visa att du kan ta ansvar för fortsatta studier är ovanstående deadlines absoluta. Inga kompletteringar efter den 27/5 tillåts. Se exakta datum
och klockslag i Classroom!