ARBETSGÅNG

Eftersom detta är ett arbete som sträcker sig över hela läsåret är det viktigt att ha en tydlig struktur och att du har en god disciplin så att du fördelar ut de 100 timmarna jämnt. Till din hjälp för detta kommer du att i början av kursen gör en arbetsplan och du skall skriva en loggbok under hela processen där du dokumenterar dina framsteg och tankar.

Vid allt vetenskapligt arbete är planering av yttersta vikt, speciellt om det innebär praktiska försök. Planeringen kan givetvis justeras under projektets gång, men genom att tänka efter noggrant först minskar du risken för obehagliga överraskningar som kanske gör att du måste göra om flera månaders arbete. 

I verkliga studier, till exempel inom läkemedelsindustrin, är ofta planeringen över hälften av den totala tiden för projektet, själva undersökningen kanske 10-15% och resten är utvärdering och publicering.

Arbetsplan

Det är viktigt att du lägger omsorg på din arbetsplan eftersom den skall ligga till grund för ditt fortsatta arbete. Arbetsplanen skall diskuteras och godkännas av ansvarig lärare innan du sätter i gång med själva gymasiearbetet. Arbetsplanen skall innehålla följande:

Titel
Projektets namn, deltagare och datum i sidhuvudet.
 
Bakgrund
Beskriv varför du valt detta område, varför det är relevant och det aktuella kunskapsläget, dvs vilken kunskap som finns inom området. Ge gärna referenser till aktuella vetenskapliga artiklar.

Syfte och frågeställning
Här beskriver du syftet med ditt gymnasiearbete. Redogör för vad det är du vill uppnå med ditt valda ämne samt motivera varför du har valt just det här ämnet. Förklara också avgränsningar. Är det något som du inte tänkte ta upp i ditt arbete som kan göra att arbetet blir för stort med tanke på den tid du har på dig för arbetet eller andra begränsningar? Frågeställning skall vara så konkret som möjligt och svaret på den skall inte på att Googla upp!

Metod
Beskriv hur du tänker gå tillväga för att genomföra ditt gymnasiearbete och på vilket sätt hur du tänker besvara din frågeställning. Motivera ditt metodval. Beskriv också hur du ska få tag på information som behövs för att besvara arbetets problemformulering. Var så konkret som möjligt. Det är också mycket viktigt att du preciserar vad du behöver för resurser av skolan, till exempel för labbar.

Tidsdisposition
Denna skall innehålla en tidsbudget med hållpunkter för ditt arbete. Tänk noga igenom laborativa moment – det tar ofta två till tre labbtillfällen att bara lära sig metoden! Se även tidslinjen nedan.

Observera att en stor del av betygsättningen baseras på din förmåga att ta ansvar för att större arbete över tid. Att inte göra någonting under hösten, men att få ihop ett arbete under två veckor i mars, oavsett hur bra det är, kommer inte att godkännas!

Tidslinje för gymnasiearbetet

Det är viktigt att du har en tydlig arbetsplan med tidsdisposition. Denna skall anpassas till nedanstående förutsättningar:

Loggbok

För att du ska få en överblick över vad du faktiskt gjort under gymnasiearbetet ska du föra en loggbok under hela arbetets gång. En loggbok är ett slags kortfattad dagbok, där du noterar vad som gjort vid varje arbetstillfälle. På så sätt kan din handledare följa dig genom hela arbetsprocessen, och få en klar bild över hur du jobbat med gymnasiearbetet. Kom ihåg att ansvar för processen är lika viktig som produkten vid betygsättningen.

Du skall göra anteckningar i loggboken varje gång du håller på med gymnasiearbetet. Försök att alltid få med dessa punkter:
•  Vad du gjort och också hur och varför 
• Hur det gick – bra, mindre bra 
• Hur mycket tid har du lagt på arbetet 
• Har du fattat nya beslut eller ändrat något i din
   ursprungsplan och i så fall varför
•  Vilka problem du upplever just nu 
• Vilken hjälp skulle du behöva av handledaren
• Tankar om motivation och arbetsmoral 
• Vad tänker du göra vid nästa tillfälle

Det är viktigt att få in denna rutin. En loggbok kan inte skapas i efterhand utan måste föras kontinuerligt. Även om loggboken är ett sätt för handledaren att följa din process, är detta ett mycket viktigt redskap för din egen reflektion. Den är också till hjälp när du skall utvärdera ditt eget arbete i slutet av kursen.

Mellan vecka 34 och 38 kommer vi att ha en kontinuerlig diskussion för att förfina arbetsplanen. Det kan tyckas tidigt att ni skall lämna in det första utkastet till rapport redan vecka 48 eftersom många inte är klara med undersökningarna då. Syftet med detta är att ni skall börja skriva tidigt och fundera på dispositionen av rapporten. Mycket av inledning, syfte, hypotes, frågeställning och bakgrundsinformation kan färdigställas innan ni har alla undersökningsresultat.

I din planering, skall du observera att labbsalen är bokad alla veckor. Behövs mer labbtid kan detta arrangeras efter överenskommelse under handledningstiden tisdagar och torsdagar.

Observera att efter påsklovet går de flesta lektioner bort på grund av nationella prov. Det är därför mycket viktigt att du följer den givna dispositionen. 

Eftersom detta är det slutliga arbetet för att visa att du kan ta ansvar för fortsatta studier är ovanstående deadlines absoluta. Inga kompletteringar efter den 10/5 tillåts. För exakta datum och klockslag, se Classroom!