FÖRSLAG PÅ ARBETSOMRÅDEN

Utgå från vad du är intresserad av och försök att hitta någon specifik fråga som du kan jobba med. Preciseringen får du hjälp med, men du måste själv komma på det område som du skall undersöka och redovisa. I anvisningarna från Skolverket står det inte att det måste vara en praktisk undersökning, litteraturundersökningar är alltså tillåtna, men det rekommenderas inte. När du kommer till högskolan är litteraturundersökningar inom naturvetenskap och teknik mycket ovanliga och det var ju verktygen du skulle träna på.

Om du har idétorka, kanske du kan få inspiration på nätet – till exempel här. Annars är kanske något av dessa tips intressanta:

• Undersöka och beskriva en å eller sjö: växtlighet, djurliv och
   mäta en del vattenkvalitetsparametrar.
• Konrollera C-vitaminhalten i olika livsmedel under olika
  förvarings- eller tillagningsförhållanden.
• Mäta effektiviteten i fotosyntesen.
• Något med mikrobiologi, odla bakterier/sterilisera/etc.
• Odlingsförsök. Växter. Kanske odla dill i olika jordar? Eller en
   tropisk växt?
• Observationer av beteenden i olika miljöer. Djur.
• Fångst-återfångst eller annan ekologisk metod för
  populationsstudier.
• Systematik – t.ex. fågelägg! (insekter, bergarter etc)
• Hur barn lär sig naturvetenskap. Modeller, undervisning i
  barngrupper.

• Inventering av djur eller växter i olika biotoper.
• Skolmat eller snabbmat? Hur många av eleverna på din skola
  äter skolmaten? Var äter de istället?
• Näringsinnehållet i skolmaten.
• Vilken fisk ska sportfiskaren ta upp – de små, de stora, alla
   eller ingen alls?
• Var växer skogen bäst? Vilka faktorer bestämmer skogens
   produktionsförmåga?
• Påverkar vägsalt växtligheten?
• Energideklaration av din bostad.
• Idrott som tillämpad fysik.
• Kontrollera dricksvattnets kvalitet.
• Matematisk modellering av vardagsfenomen.
• Enzymers aktivitet, till exempel katalas.

Samt massor av andra arbeten – det är bara fantasin som sätter gränser (och till viss del skolans utrustning). En del elever framför tankar om att göra olika fysiologiska studer på människor, till exempel effekt av olika träningsscheman eller kost. Detta leder ofta till bekymmer av flera olika skäl. Dels är det inte speciellt mycket som går att göra i skolan på detta område (hantering av blod är helt förbjudet), men framförallt krävs det relativt många deltagare för att det skall fungera på ett vetenskapligt sätt. Gymnasiearbeten som innefattar studier på människor avråds därför kraftigt!

Här nedan finns två exempel från Skolverket och tre exempel på godkända arbeten

Två exempel från Skolverket

Tre exempel på godkända gymnasiearbeten från andra skolor

Men viktigast av allt – detta arbete går inte ut på att du skall flytta texter från internet och kalla det din egen forskning. Det har inget med forskning att göra! Din frågeställning och din undersökning skall ge svar på något som du inte kan googla dig fram till. Vi förväntar oss givetvis inte att det skall hålla Nobelpriskvalitet, men du skall komma fram till något nytt. Det är detta som är forskning. Detta innebär också att du inte skall skriva om något, vilket är ett resonemang som tyvärr allt för många elever sitter fast i. Men då är vi tillbaka till den så kallade forskning du gjorde i grundskolan (och tyvärr en del inlämningsuppgifter i gymnasiet) där du mest kopierar och stuvar om vad andra skrivit och gjort. 

Fundera också på vad det är du vill göra redan i årskurs 2. Det finns så mycket kul som går att undersöka under sommarlovet!

Enkätundersökningar

Det är populärt att föra fram tankar om att göra enkätundersökningar i gymnasiearbetet, troligtvis för att anses som enkelt och att det inom vissa områden är det enda praktiska som går att göra. Var dock uppmärksam på att enkäter är svåra att utforma så att alla uppfattar alla frågor på samma sätt. Det är också knepigt att utforma dem så att man verkligen får svar på de frågor man vill ha svar på – du har ju själv gjort en del prov i skolan och då är du medveten om att alla elever inte uppfattar alla frågor på samma sätt!. Men det kanske största problemet är att man inte kan vara säker på att svaren är ärliga. Det är därför ett absolut krav att de gymnasiearbeten som innehåller enkäter sker i dialog med handledaren och att denna skall godkänna enkäten innan den börjar användas. Generellt avråder vi från att göra enkätundersöknigar på det naturvetenskapliga programmet!

Den naturvetenskapliga processen

På gymnasiet skall du öva forskningsprocessen, där målet inte är att du skall öka din egen teoretiska kunskap genom att leta efter redan kända fakta, utan du skall genom noggrant genomtänkta experiment och undersökningar komma fram till något nytt. Det är självklart ingen som förväntar sig att denna forskning skall resultera i banbrytande upptäckter, så kraven på den vetenskapliga höjden är lägre än på universitetet. Det viktiga är att du lär dig det vetenskapliga "tänket" och processen som leder fram till ny kunskap – det är dessa verktyg du skall med dig till universitetet. Du hittar information om den naturvetenskapliga processen under rubriken Allmänt > Vad är vetenskap? Läs igenom all denna text nogrant innan du börjar.
 

Vetenskap bygger inte på att lära sig saker utantill eller ta reda på vad andra redan kommit fram till, utan vetenskap är att söka svar på det vi inte känner till.

Vetenskapliga underlag

Detta är ditt examensarbete på gymasiet och nästa steg för dig är universitetet/högskolan. Du förväntas därför kunna ta del av vetenskapliga forskningsrapporter som underlag för din egen forskning. Här nedan finns några exempel för inspiration till fortsatt sökande. Ett gymnasiearbete med endast referenser till internetsidor eller populärvetenskapliga skrifter blir INTE godkänt. Här nedan finns några exempel. Det finns fler!

Växtodling

Växtodling är ett vanligt tema för gymnasiearbetet. Variations-möjligheterna är oändliga – olika typer av växter, störningar i form av tungmateller, högt eller lågt pH, olika näringstillförsel, variationer i ljus eller värme, bekämpnings-medel eller olika typer av substrat gör detta till ett intressant projekt. En annan vinkling är att försöka odla i ett slutet ekosystem, där alla ingredienser samlas i en glasburk som sedan försluts. Det är dock viktigt att inse att detta är också ett mycket teoretiskt utmanande projekt – vad är ett frö och vad är skillanden i behov mellan ett frö och själva växten i dess olika stadier? Växtfysiologi är ett komplicerat område och räkna med att du måste gå igenom en del engelsk text för att förstå din frågeställning och för att utvärdera dina resultat. Se även boken Mäta vatten (länk nedan) för mer inspiration. Mer information om växter och inomhusodling hittar du hos Impecta.

Mäta vatten

Vi kan idag inte tänka oss liv utan vatten. Våra kroppar består till största delen av vatten och vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vatten kan därför användas som bas för massor av olika typer av gymmnasiearbeten, till exempel:

• Undersökning av dricksvattnets hårdhet
• Undersökning av klorhalten i dricksvattnet
• Undersökning av pH i sjöar och vattendrag
• Undersökning av salthalt i havsvatten
• Undersökning av tungmetaller i vatten
• Undersökning av regnvattnets innehåll
• Undersökning av kväve och fosfor i sjöar
• Undersökning av reningsmetoder för vatten

Rekommenderad läsning

Här kan du ladda ner en fantastiskt bok som beskriver det mesta om att mäta vatten. På webplatsen finns även kompletterande information. Använd den gärna som inspiration! Detta gäller även andra gymnasiearbeten som på något sätt hanterar vatten. Boken finns inte längre att köpa i tryckt form, men den går kanske att hitta på antkvariat för en billig penning.

Undersöka C-vitaminhalten i olika livsmedel

Den faktiska C-vitaminhalten i olika livsmedel brukar stå på innehållsförteckningen eller så kan man finna den i allmänna livsmedelstabeller. För att detta skall kunna användas som ett gymnasiearbete, måste du till exempel göra jämförelser mellan en nyöppnad juiceförpackning och en som stått mer eller mindre öppen i ett par dagar. Eller jämföra hur väl C-vitamin tål uppvärmning vid matlagning. Den kemiska analysen kan göras på olika sätt, men den enklaste är att titrera med jod. Väljer du detta team behöver du både vara intresserad av och bra på kemi – och ha genomfört kursen Kemi 2.

Det går även utmärkt att göra andra livsmedelsanalyser, till exempel järnhalt i grönsaker eller proteininnehåll i olika livsmedel. Eller vad som påverkar aktiviteten hos olika typer av enzym. Återigen, du bör ha gått Kemi 2 och vara både duktig och intresserad av kemi för att välja denna typ av gymnasiearbete.

Fruktmognad

Det är allmänt känt att det är knepigt att köpa avokado i livsmedelsaffären – antingen är den stenhård eller så finns det bruna fläckar i fruktköttet. Det är intressant att studera hur olika typer av frukter mogna och vad det är som styr mognadsprocessen. De praktiska försöken går att variera på många olika sätt med måmga olika typer av frukter.

Mat/Skolmat

Maten i allmänhet och skolmaten i synnerhet är en ständig källa till diskussioner. Vi har alla synpunkter på vad som är god och bra mat, men det är nog ingen som undgått att maten är både ett hälso- och miljöproblem. Mat kan därför vara ett tacksamt ämne för ett gymnasiearbete. Du kan till exempel undersöka:
• hur mycket av skolmaten som kastas 
• hur eleverna uppfattar skolmaten
• hur miljövänlig skolmaten är
• näringsinnehållet i skolmaten
• fördelar med  vegetarisk kost
• jämförelse mellan olika dieter 
• räkna energiinnehåll i maten

Om du väljer att göra en undersökning hos en grupp individer, skall du vara medveten om att de måste finnas en referensgrupp och en manipulerad grupp. Båda bör vara på minst 20 personer.

Undersökningar av djur eller växter

Denna typ av undersökning gör sig kanske bäst under sommarhalvåret, men kunskap och lärande har ju inget schema! Det kanske kommer som en överraskning för dig, men man kan lära sig saker under sommarlovet! Du kan till exempel:

• Observationer av djurs beteenden i olika miljöer.
• Fångst- återfångst eller annan ekologisk metod för populationsstudier.
• Undersökning av bergarter och mineral i ett område och koppla detta till växtligheten.
• Inventering av djur eller växter i olika biotoper.
• Var växer skogen bäst? Vilka faktorer bestämmer skogens produktionsförmåga?
• Påverkar vägsalt växtligheten?
• Lavars känslighet för luftföroreningar.

Undersökningar i sjöar och vattendrag

• Undersöka och beskriva en å eller sjö: växtlighet, djurliv och mäta en del vattenkvalitetsparametrar.
• Vilken fisk ska sportfiskaren ta upp – de små, de stora, alla eller ingen alls?
• Planktonvariationen i en sjö eller i havet under en viss tidsperiod.
• Påväxt av alger i en sjö eller i havet.
 

Se även boken Mäta vatten (länk ovan) för mer inspiration.

Bakterieodling

I och på vår kropp finns det fler bakterier än vi har celler. Bakterier kan orsaka allvarliga sjukdomar, men vi är också beroede av många typer av bakterier för att fungera. Bakterie-odling är därför tacksamt som gymnasiearbete och ingångarna är många:

• Hjälper det att tvätta hänerna?
• Har Bäst-före-datum för livsmedel
   någon förankring i verkligeheten?
• Var finns det mest bakterier?
• Behöver vi duscha varje dag?

Överlevnad/svält

Många av dagens populära dieter går ut på att man inte äter varje dag. Är detta bra. vad får det för effekter hos ungdomar och vuxna? De finns många som anser att vi evolutionärt inte är anpassade för att äta varje dag och att dagens kosthålling bara gör oss sjuka.

Här går det att göra många typer av intressanta experiment men tänk på att om du väljer att göra en undersökning hos en grupp individer, skall du vara medveten om att de måste finnas en referensgrupp och en manipulerad grupp. Båda bör vara på minst 20 personer.

Sömn

Många ungdomar är helt ärliga med att deras favorithobby är att sova. De är vetenskapligt belagt att vi har olika behov av sömn under olika delar av livet. För gymnasieelever har detta en speciell betydelse – vilken är den bästa balansen mellan studier och sömn. Är det bra att sitta och plugga långt in på natten inför ett prov dagen efter? Eller att dygna med datorspel?

Här går det att göra många typer av intressanta experiment men tänk på att om du väljer att göra en undersökning hos en grupp individer, skall du vara medveten om att de måste finnas en referensgrupp och en manipulerad grupp. Båda bör vara på minst 20 personer.

Rekommenderad läsning

Minne

En mycket klok kines – Kong-Fu-Tze (Confucius) – som levde för över 2500 år sedan sade att  det bästa sättet att lära sig något att intressera sig för det. Du kan nog känna igen dig i detta. Det du är intresserad av lär du dig – till exempel hur du anvnder din mobiltelefon.  Pythagoras sats är MYCKET enkare, men ses ändå som ett problem. Varför det är så är intressant i sig, men också hur vi kan lära oss saker som vi är mindre motiverade av att komma ihåg.

Här går det att göra många typer av intressanta experiment men tänk på att om du väljer att göra en undersökning hos en grupp individer, skall du vara medveten om att de måste finnas en referensgrupp och en manipulerad grupp. Båda bör vara på minst 20 personer.

Rekommenderad läsning