GRAVIMETRI

Det viktigaste hjälpmedlet vid gravimetrisk analys är vågen. Analysmetoden går ut på att man överför det ämne eller jonslag man önskar bestämma till en kemisk förening som lätt kan fås i ren form och sedan bestämmer man massan av fällningen noggrant. Med hjälp av reaktionsformeln kan man sedan räkna ut massan för det ämne/jonslag man är intresserad av.

Det normala vid en gravimetrisk analys är att man fäller ut en bestämd förening som innehåller det ämne eller jonslag man vill bestämma. Momenten i analysen kan generellt sammanfattas i nedanstående punkter.

1. Utfällning genom tillsatts av fällningsmedel, tillsatt i överskott.
2. Filtrering av fällningen, oftast genom sugfiltrering (se till höger).
3. Tvättning av fällningen med vatten eller annan lämplig lösning.
4. Torkning av fällningen i rumstemperatur eller genom uppvärmning.
5. Noggrann vägning av fällningen.
6. Beräkningar med utgångspunkt från reaktionsformel och vägd massa.

Ibland förekommer det ämne man vill analysera i olämplig form. Man måste då behandla provet så att det aktuella ämnet överförs till en lämpligare förening. Gravimetrisk analys är inte speciellt vanlig idag då man utvecklat andra analysmetoder som är betydligt enklare, noggrannare och snabbare att utföra.

Exempel
Silverhalten i en legering skulle bestämmas. Man tog 0,100 g av legeringen och löste upp denna i salpetersyra. Sedan fälldes alla silverjoner ut som silverklorid. Denna filtrerades ut, torkades och vägdes. Man fann att silverkloriden vägde 0,106 g. Vilken silverhalt hade lösningen?

Molförhållandet mellan silver , Ag, och silverklorid, AgCl,  är 1:1
Molmassan för Ag = 107,9 g/mol
Molmassan för AgCl = 107,9 + 35,5 = 143,4 g/mol
Substansmängden AgCl i provet är då 0,106/143,4 = 0,00073919 mol
Substansmängden AgCl = substansmängden Ag = 0,00073919 mol
Massan Ag = 0,00073919 • 107,9 = 0,0798 g

0,100 g av legeringen innehöll alltså 0,0798 g Ag ≈ 0,080 g ≈ 80% 

Vid sugfiltrering skapas ett undertryck i sugkolven med hjälp av en vakuumpump eller vattensug. Du kan läsa mer om detta här.