KONDUKTIVITET

En vattenlösnings konduktivitet eller specifika ledningsförmåga beror på dess innehåll av lösta joner, vilket är viktigt såväl rent kemiskt, då det avgör hur olika ämnen kan uppträda i vattnet, som biologiskt eftersom alla vattenorganismer är beroende av hur mycket lösta joner det finns i det omgivande vattnet (bland annat pga osmos). Hög konduktivitet i ett vatten, dvs mycket lösta joner i vattnet, tyder i allmänhet på lättvittrade jordar i omgivningen eller annan typ av påverkan från omgivningen. Periodvis förhöjning av konduktiviteten i sjöars djupare delar kan tyda på läckage av joner från sedimenten, vanligen som ett resultat av syrgasbrist.

Här kan du läsa mer

Salhalten i havsvatten mäts idag genom konduktivitet. Displayen visar då promille istället för mS/cm. För oceanografiska undersökningar kan dessa mätningar enkelt automatiseras.
 

Du hittar mer information om vattnets konduktivitet och salthalt i den utmärkta boken Mäta vatten.