LABORATION – JONJAKT

Denna laboration gick ut på att ni skulle kombinera åtta olika lösningar för att se vilka som bildade olösliga föreningar. Utifrån detta resultat skulle ni sedan skriva balanserade formler för de kombinationer där det skedde en reaktion. Nedan finns "facit". Observera att jag bara skrivit ut tillstånd för fällningen (s), allt annat är i vattenlösning (aq).

Reaktionsformler

Kom ihåg att alkalimetaller (grupp 1) och nitratjoner aldrig bildar svårlösliga föreningar. Kom också i håg villkoren för en balanserad formel – laddningarna skall ta ut varandra på båda sidor om pilen och det skall finnas lika många av varje atomslag på båda sidor.

A3     2Ag+ + 2NO3 + 2K+ + CrO42–   →   Ag2CrO4(s)  + 2K+ + 2NO3
A4     2Ag+ + 2NO3 + Ba2+ + 2Cl   →   2AgCl(s)  + Ba2+ + 2NO3
A5     Ag+ + NO3 + K+ + I   →   AgI(s)  + K+ + NO3
A7     3Ag+ + 3NO3 + Fe3+ + 3Cl   →   3AgCl(s)  + Fe3+ + 3NO3
A8     Ag+ + NO3 + Na+ + OH   →   AgOH  + Na+ + NO3
B4     2Na+ + SO42– + Ba2+ + 2Cl    →   BaSO4  + 2Na+ + 2Cl
B6     2Na+ + SO42– + Pb2+ + 2NO3   →   BaSO4  + 2Na+ + 2NO3
C4     2K+ + CrO42– + Ba2+ + 2Cl   →   BaCrO4  + 2K+ + 2Cl
C6      2K+ + CrO42–  +  Pb2+ + 2NO3    →   PbCrO4  + 2K+ + 2NO3
C7     6K+ + 3CrO42–  +  2Fe3+ + 6Cl   →   Fe2(CrO4)3  + 6K+ + 6Cl     (denna fällning var kanske inte helt tydlig för alla)
E6     2K+ + 2I +  Pb2+ + 2NO3   →   PbI2  + 2K+ + 2NO3
F8     Pb2+ + 2NO3– + 2Na+ + 2OH   →   Pb(OH)2  + 2Na+ + 2OH
G8     Fe3+ + 3Cl + 3Na+ + 3OH   →   Fe(OH)3  + 3Na+ + 3OH

De brunnar under den blå linjen där det skett en reaktion är samma som reaktionerna ovan. Försöket gav alltså dubbla resultat.