FORMELSKRIVNING – LÖSNINGAR OCH KOMMENTARER

Fråga 1, 2 och 3: balansera formlerna.
Antalet partiklar på båda sidor skall stämma, så det är bara att räkna på båda sidorna om pilen. Tänk på att koefficienterna skall vara så låga heltal som möjligt.

1.  FeS + O2  →  Fe2O3 + SO2      =>     4 FeS + 7 O2  →  2 Fe2O3 + 4 SO2 
(i Fe2O3 ingår det 3 syre och allt syre kommer från O2-molekyler, det måste därför finnas ett jämnt antal Fe2O3 för att O2 ska få en koefficient som är ett heltal) 

2.  Al + O2  →  Al2O3       =>     4 Al + 3 O2  →  2 Al2O3

(Aluminium bildar Al3+-joner och syre O2–-joner, minsta gemensamma nämnare för 2 och 3 är 6)

3. CaCl2 + Na3PO4  →  Ca3(PO4)2 + NaCl       =>   3 CaCl2 + 2 Na3PO4  →  Ca3(PO4)2 + 6 NaCl 
(Här är det många partiklar att hålla reda på, men matematiken är ändå enklare än i fråga 1)Fråga 4, 5 och 6: balansera formlerna och namnge produkterna (använd löslighetstabellen).
Antalet partiklar på båda sidor måste stämma, så räkna på båda sidorna om pilen. Även laddningarna ska stämma på båda 
sidorna om pilen och för det bildade saltet.


4. Skriv en balanserad fomel för reaktionen när man blandar vattenlösningar av kaliumjodid med bly(II)nitrat.
      2 K+(aq) + 2 I(aq) +   Pb2+(aq) + 2 NO3(aq)  →   PbI2(s) +  2 K+(aq) +  2 NO3(aq)
(Använd periodiska systemet för att få fram laddningarna för de ingående grundämnena. Nitratjonens laddning ska du lära dig utantill. Av fråga framgår det att blyjonen har laddningen 2+)


5. Skriv en balanserad formel när man blandar vattenlösningar av ammoniumsulfat med bariumklorid. 
      NH4+(aq) + SO42–(aq) +   Ba2+(aq) + 2 Cl(aq)  →   BaSO4(s) +  2 NH4+(aq) + 2 Cl(aq)
(Använd periodiska systemet för att få fram laddningarna för de ingående grundämnena. Ammoniumjonens och sulfatjonens laddning ska du lära dig utantill)

6. Skriv en balanserad formel när man blandar vattenlösningar av natriumfosfat med bariumnitrat.
      Na+(aq) + 2 PO43–(aq) +   3 Ba2+(aq) + 6 NO3(aq)  →   Ba3(PO4)2(s) +  6 Na+(aq) + 6 NO3(aq)
(Bariumjonen har laddningen 2+ och fosfatjonen 3–. Minsta gemensamma nämnare blir då 6. Det behövs 3 bariumjoner och 2 fosfatjoner för att  plus och minus ska ta ut varandra. Tänk på att koefficienterna skall vara så låga heltal som möjligt.)


Fråga 7, 8 och 9: använd lämpligt referensmaterial och dina kunskaper/erfarenheter för att lösa uppgifterna.
För de svårare frågorna behöver du använda dig av de kunskaper du har i kemi för att tänka i flera steg, till exempel lågfärger, löslighet hos jonföreningar och kemisk bindning.

7. Du har en bägare med en vattenlösning av ett okänt metallsalt. När du för in en liten mängd av lösningen i en gaslåga ger
     det en klart grön färg. Tillsats av silvernitrat ger en vit fällning. Vilket är metallsaltet? Skriv en balanserad reaktionsformel
     för tillsats av silvernitrat. 

     Grön lågfärg gör att du kan misstänka att metallen är barium (koppar ger en mer blågrön färg). Bariumhalogenider är                             
     lättlösliga, men in inte silverhalogenider. Silverjodid och silverbromid ger gulaktiga kristaller, så fällningen bör vara                           
     silverklorid. Metallsaltet är därför sannolikt bariumklorid.


     Ba2+(aq) + 2Cl(aq) + 2 Ag+(aq) + 2 NO3(aq)  →  2 AgCl(s) +  Ba2+(aq) + 2 NO3(aq)
   

     Antalet partiklar på båda sidor skall stämma, så det är bara att räkna på båda sidorna om pilen. Även laddningarna skall stämma
    på båda sidorna om pilen. Tänk på att koefficienterna skall vara så låga heltal som möjligt.


8. Man kan framställa släckt kalk (kalciumhydroxid) genom att först upphetta kalciumkarbonat så att det bildas kalciumoxid
     och koldioxid. Därefter får kalciumoxiden reagera med vatten så att det bildas kalciumhydroxid. Skriv en balanserad
     formel för reaktionerna.  

     (1) CaCO3   →   CaO + CO2
     (2) CaO + H2O   →   Ca(OH)2

 
    Formlerna i denna uppgift är inte speciellt komplicerade, men svårigheten är att läsa ut dem ur texten.


9. Du har tre bägare med natriumhydroxid (1), natriumsulfat (2) respektive natriumnitrat (3), men har glömt vilken bägare
     som innehåller vad. Föreslå ett sätt att ta reda på innehållet i de olika bägarna. Du har tillgång till vattenlösningar av
     vanliga  metallsalter.


     Salter som innehåller natrium eller nitrat är aldrig svårlösliga (3). Det kan alltså inte bildas en fällning i bägaren med natriumnitrat.
     Aluminiumklorid ger fällning med hydroxidjoner, men inte sulfatjoner (1). Bariumklorid ger fällning med sulfatjoner, men inte med
     hydroxidjoner (2). Det finns flera olika lösningar till denna uppgift. Använd löslighetstabellen.


     (1) 3 Na+(aq) + 3 OH(aq) +   Al3+(aq) + 3 Cl(aq)  →   Al(OH)3(s) +  3 Na+(aq) + 3 Cl(aq)
     (2) 2 Na+(aq) +
SO42–(aq) +   Ba2+(aq) + 2 Cl(aq)  →   BaSO4(s) +  2 Na+(aq) + 2 Cl(aq)

 

Tillsats av aluminiumklorid ger det svårlösliga saltet aluminiumhydroxid vid tillsats i bägaren med natrium-hydroxid. Tillsats av bariumklorid i denna bägare ger ingen reaktion eftersom bariumhydroxid är lättlösligt.

Tillsats av bariumklorid ger det svårlösliga saltet bariumsulfat vid tillsats i bägaren med natriumsulfat. Tillsats av aluminiumklorid i denna bägare ger ingen reaktion eftersom aluminiumsulfat är lättlösligt.

Tillsats av aluminiumklorid, bariumklorid eller andra metallsalter ger ingen fällning eftersom det inte finns några svårlösliga nitrater.