FORMELSKRIVNING – LÖSNINGAR OCH KOMMENTARER

Fråga 1, 2 och 3: balansera formlerna.

1.  FeS + O2  →  Fe2O3 + SO2          4 FeS + 7 O2  →  2 Fe2O3 + 4 SO2 

2.  Al + O2  →  Al2O3       →     4 Al + 3 O2  →  2 Al2O3 

3. CaCl2 + Na3PO4  →  Ca3(PO4)2 + NaCl       →   3 CaCl2 + 2 Na3PO4  →  Ca3(PO4)2 + 6 NaCl 

Antalet partiklar på båda sidor skall stämma, så det är bara att räkna på båda sidorna om pilen. Tänk på att koefficienterna skall vara så låga heltal som möjligt.


Fråga 4, 5 och 6: balansera formlerna och namnge produkterna (använd löslighetstabellen).

4. Skriv en balanserad fomel för reaktionen när man blandar vattenlösningar av kaliumjodid med bly(II)nitrat.
      2 K+(aq) + 2 I(aq) +   Pb2+(aq) + 2 NO3(aq)  →   PbI2(s) +  2 K+(aq) +  2 NO3(aq)

5. Skriv en balanserad formel när man blandar vattenlösningar av ammoniumsulfat med bariumklorid. 
      NH4+(aq) + SO42–(aq) +   Ba2+(aq) + 2 Cl(aq)  →   BaSO4(s) +  2 NH4+(aq) + 2 Cl(aq)

6. Skriv en balanserad formel när man blandar vattenlösningar av natriumfosfat med bariumnitrat.
      Na+(aq) + 2 PO43–(aq) +   3 Ba2+(aq) + 6 NO3(aq)  →   Ba3(PO4)2(s) +  6 Na+(aq) + 6 NO3(aq)

       Antalet partiklar på båda sidor måste stämma, så räkna på båda sidorna om pilen. Även laddningarna ska stämma på båda           sidorna om pilen och för det bildade saltet. Bariumjonen har laddningen 2+ och fosfatjonen 3–. Minsta gemensamma nämnare       blir då 6 – det behövs alltså 3 bariumjoner och 2 fosfatjoner för att  plus och minus ska ta ut varandra. Tänk på att                                 koefficienterna skall vara så låga heltal som möjligt.

Fråga 7, 8 och 9: använd lämpligt referensmaterial och dina kunskaper/erfarenheter för att lösa uppgifterna.

7. Du har en bägare med en vattenlösning av ett okänt metallsalt. När du för in en liten mängd av lösningen i en gaslåga ger det en           klart grön färg. Tillsats av silvernitrat ger en vit fällning. Vilket är metallsaltet? Skriv en balanserad reaktionsformel för tillsats av           silvernitrat. 
     Grön lågfärg gör att du kan misstänka att metallen är barium (koppar ger en mer blågrön färg). Bariumhalogenider är                       lättlösliga, men in inte silverhalogenider. Silverjodid och silverbromid ger gulaktiga kristaller, så fällningen bör vara                           silverklorid. Metallsaltet är därför sannolikt bariumklorid.

     Ba2+(aq) + 2Cl(aq) + 2 Ag+(aq) + 2 NO3(aq)  →  2 AgCl(s) +  Ba2+(aq) + 2 NO3(aq)
   
     
Antalet partiklar på båda sidor skall stämma, så det är bara att räkna på båda sidorna om pilen. Även laddningarna skall                stämma på båda sidorna om pilen. Tänk på att koefficienterna skall vara så låga heltal som möjligt.


8. Man kan framställa släckt kalk (kalciumhydroxid) genom att först upphetta kalciumkarbonat så att det bildas kalciumoxid och             koldioxid. Därefter får kalciumoxiden reagera med vatten så att det bildas kalciumhydroxid. Skriv en balanserad formel för                     reaktionerna.  
     (1) CaCO3   →   CaO + CO2
     (2) CaO + H2O   →   Ca(OH)2

      Formlerna i denna uppgift är inte speciellt komplicerade, men svårigheten är att läsa ut dem ur texten.


9. Du har tre bägare med natriumhydroxid (1), natriumsulfat (2) respektive natriumnitrat (3), men har glömt vilken bägare som                 innehåller vad. Föreslå ett sätt att ta reda på innehållet i de olika bägarna. Du har tillgång till vattenlösningar av vanliga                           metallsalter.

     Salter som innehåller natrium eller nitrat är aldrig svårlösliga (3). Det kan alltså inte bildas en fällning i bägaren med                         natriumnitrat. Aluminiumklorid ger fällning med hydroxidjoner, men inte sulfatjoner (1). Bariumklorid ger fällning med                     sulfatjoner, men inte med hydroxidjoner (2). Det finns flera olika lösningar till denna uppgift. Använd löslighetstabellen.

     (1) 3 Na+(aq) + 3 OH(aq) +   Al3+(aq) + 3 Cl(aq)  →   Al(OH)3(s) +  3 Na+(aq) + 3 Cl(aq)
     (2) 2 Na+(aq) +
SO42–(aq) +   Ba2+(aq) + 2 Cl(aq)  →   BaSO4(s) +  2 Na+(aq) + 2 Cl(aq)

Tillsats av aluminiumklorid ger det svårlösliga saltet aluminiumhydroxid vid tillsats i bägaren med natrium-hydroxid. Tillsats av bariumklorid i denna bägare ger ingen reaktion eftersom bariumhydroxid är lättlösligt.

Tillsats av bariumklorid ger det svårlösliga saltet bariumsulfat vid tillsats i bägaren med natriumsulfat. Tillsats av aluminiumklorid i denna bägare ger ingen reaktion eftersom aluminiumsulfat är lättlösligt.

Tillsats av aluminiumklorid, bariumklorid eller andra metallsalter ger ingen fällning eftersom det inte finns några svårlösliga nitrater.