KEMISK BINDNING – UPPGIFTER

Gröna frågor – enklare
Blå frågor – något knepigare
Röda frågor – här får du tänka till lite extra

1. Varför är vatten ett bra lösningsmedel för salter men inte matolja?

2. Förklara följande bindningstyper: 
     a) Jonbindning
     b) Kovalent bindning
     c) Metallbindning
     d) Vätebindning
     e) van der Waahlsbindning


3. Varför skiljer sig kokpunkterna mellan etan, etanol och etansyra?

4. Vilka av följande molekyler är dipoler? Motivera ditt svar.
     a) Cl2
     b) HCl
     c) CO
     d) NH3
     e) CO2
     f) CH4

5. Förklara om man kan förmoda jonbindning, polär kovalent bindning eller ren kovalent bindning
     mellan atomerna i följande ämnen.
     a) CH3Cl
     b) C2H6
     c) BaO
     d) N2


6. Rita elektronformler för följande molekyler:
     a) H2S
     b) HBr

     c) PH3
     d) CHCl3


7. Redogör för hur den kemiska bindningen uppkommer i en binär förening, XY (vilka egenskaper
     har X och Y), när det gäller:
     a) jonbindning
     b) ren kovalent bindning
     c) polär kovalent bindning.


8. Natriumnitrit, NaNO2 (E 250)  är ett vanligt konserveringsmedel som hämmar tillväxten av
     bakterien Clostridium botulinum i köttprodukter, men som också förändrar smaken och gör att
     köttet behåller sin rosa färg – till exempel färgen hos grillkorv eller falukorv. Tillsatsen är
     omdiskuterad och den anses vara cancerframkallande i större mängder, speciellt när korven röks
     eller grillas. Då bildas nitrosaminer, som WHO klassat som lika farligt gift som arsenik. Rita
     nitritjonen med alla valenselektroner utsatta.


9. Rent vatten beter sig annorlunda än de flesta jämförbara ämnen då det kyls ner i flytande form.
     Ju kallare vattnet blir desto högre blir densiteten för att nå sitt maximum vid +4°C. Fortsätter vi         att kyla ner vattnet minskar densiteten igen och när vattnet övergår till fast form blir densiteten
     ännu mindre – den fasta formen är alltså lättare än den flytande. Havsvatten beter sig inte på
     samma sätt. Där ökar densiteten linjärt till fryspunkten, men isen är även här lättare än det
     flytande vattnet. Förklara kortfattat orsaken dessa skillnader.