KEMISKA BERÄKNINGAR – ÖVNINGSUPPGIFTER

Gröna frågor – enklare
Blå frågor – något knepigare
Röda frågor – här får du tänka till lite extra

Fråga 1, 2 och 3: Vilken molmassa har nedanstående molekyler.

1.  Fe2O3 

2.  Al2O3 

3. Na3PO4 Fråga 4, 5 och 6: Utför följande beräkningar och ange rätt enheter.

4. Hur stor massa koppar har samma antal atomer som 9,0 g kol?

5. Beräkna substansmängden syre i 0,5 mol svavelsyra. 

6. Bestäm molmassan för nitroglycerin som har formeln C3H5O9Noch beräkna massprocenten kväve.Fråga 7, 8 och 9: använd lämpligt referensmaterial och dina kunskaper/erfarenheter för att lösa uppgifterna.

7. Vid upphettning av svavelkis i luft bildas det järnoxid enligt formeln:  FeS2 +  O2  ⇏  Fe2O3 + SO2 
     Balansera formeln och räkna ut hur mycket svavelkis som behövs för att framställa 300 kg järnoxid?

8. Du vill göra 0,5 dm3 av en lösning med hydroxidjonkoncentrationen 1,5 mol/dm3.
     Hur mycket bariumhydroxid ska du väga upp?

9. Hur stor volym koldioxid bildas vid jäsning av 500 g druvsocker enligt formeln: 
     C6H12O6(aq)   →  C2H5OH(aq) + 2CO2(g)

      Antag att trycket är 998 hPa och temperaturen 21°C.