SÄKERHET

Du inser säkert att vi under laborationerna kommer att använda kemikalier som är frätande, brandfarliga eller ger gaser som inte är bra att andas in. Det är därför mycket viktigt att allt arbete i laboratoriet sker under strikt disciplin och att alla följer säkerhets-anvisningarna. Det normala är därför att inga elever tillåts laborera om man inte varit närvarande vid säkerhetsgenomgången. 
 

Kommer du för sent till laborationen, kan du därför inte räkna med att bli insläppt i labbet!

Säkerhetsföreskrifter

De flesta elever uppskattar laborationerna i kemi. Det är genom praktiskt arbete och diskussionerna med kamrater och lärare som man utvecklar begreppen och befäster kunskaperna. Detta gör kemistudierna roligare och mer begripliga. Alla måste dock vara medvetna om eventuella risker med kemiska experiment. Det är därför skolans uppgift att ge eleverna kunskaper som ger dem möjlighet att hantera kemikalier på ett riskfritt och miljövänligt sätt. I föreskrifterna om laboratoriearbete med kemikalier (AFS 1997:10) finns det regler om hantering av kemikalier och avfall, krav på utrustning av lokaler och riskbedömning. Dessa föreskrifter riktar sig till all verksamhet där laboratoriearbete med kemikalier sker. Här finns också regler om riskbedömning av varje laboration. Dessa finns för att skador och olyckstillbud ska undvikas. Enligt arbetsmiljölagen är alla elever från och med årskurs 7 jämställda med arbetstagare och skall därför rätta sig efter de säkerhetsregler som finns. Se även AFS 2012:3. Om en elev vägrar att följa dessa får skolan inte tillåta eleven att arbeta i labbsalen, eftersom eleven då utgör en fara för såväl sin egen som andras säkerhet.

Faropiktogram

CLP-förordningen innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter. Företag släpper ut kemiska produkter på marknaden måste följa dessa regler.

CLP-förordningen trädde i kraft år 2009 och har under en övergångstid successivt ersatt äldre regler om klassificering och märkning. Efter den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade, märkta och förpackade enligt reglerna i CLP. Reglerna i CLP grundar sig på FN:s globalt harmoniserade system (GHS) och gäller för företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden inom EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. CLP står för engelskans "Classification, Labelling and Packaging" (klassificering, märkning och förpackning).

Märkning enligt äldre regler kan fortfarande förekomma på kemiska produkter som används på arbetsplatser eller som finns i hemmen.

För att kunna hantera kemikalier i labbet och göra en riskbedömning måste du därför känna till vad dessa symboler innebär.

  Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för kemilaborationer

Nedanstående säkerhetsregler skall följas:

 1. Inga ytterkläder får finnas i labbsalen. Ytterkläder kan bestå av material som har lätt för att fatta eld. Dessutom gör de att man blir klumpigare och tar större plats och har därmed lättare för att stöta till saker/labbutrustning, speciellt om man bär dem oknäppta. 
 2.  Använd alltid skyddsförkläde/skyddsrock och skyddsplatta för bänken för att minska risken för skador på hud och kläder vid mindre spill. Under labbrocken skall du ha långbyxor/Kjol ner till fötterna och skor som täcker tårna. Sandaler är alltså inte tillåtna. Skyddsplattan är också till för att bänkarna ska hålla längre. Kom ihåg att laborera på plattan och inte bredvid – då gör den ingen nytta.
 3. Bind upp håret om det är långt. När man använder brännaren måste man binda upp håret så att det inte fattar eld. Det kan också vara i vägen när man laborerar.
 4. Använd skyddsglasögon. Meddela läraren om du har linser då detta utgör ett riskmoment. Om man får något i ögat ska man alltid spola i minst 15 min. Håll ögonen öppna (ta gärna hjälp av en kompis). Har man linser måste man försöka ta bort dem så att inte kemikalier fastnar under linsen. Någon ska kontakta läkare och se till att den skadade kommer iväg till undersökning genast. Se till att du vet var ögonduschen finns och hur den fungerar.
 5. Uppträd lugnt och utför experimenten försiktigt, följ anvisningarna och gör inga egna experiment utan tillåtelse. Om en elev kommer för sent till lektionen, oavsett orsak, kan läraren förbjuda eleven att laborera, eftersom eleven kan ha missat viktiga anvisningar och säkerhetsinformation. Elever som inte följer reglerna sätter sin egen och andras säkerhet på spel. Orsaken till sen ankomst är oviktig i detta fall eftersom det är den enskilde eleven och elevgruppens säkerhet det gäller.
 6. Läs noga på etiketten innan du tar något ur en flaska eller burk, sätt tillbaks korken eller locket. På etiketten står det viktig information om hur man ska hantera kemikalien och vilka risker det finns med den. Locket ska tillbaks direkt så att inte kemikalien förorenas av andra kemikalier eller att det kommer för mycket av kemikalien i luften (damm, lukt, farliga ångor etc) och så att inte locken förväxlas med risk för förorening av kemikalien.
 7.  Ta inte i kemikalierna med fingrarna, eftersom de kan vara farliga och tas upp genom huden. Dessutom kan man efter att ha tagit i kemikalier glömma bort sig och peta sig i ansiktet eller på något föremål som då får kemikalier på sig och någon annan får på sig av dem.
 8. Smaka aldrig på kemikalier. I kemisalen är det alltid förbjudet att äta, dricka eller använda till exempel snus eller cerat på grund av risken att få i sig giftiga kemikalier. Det kan i kemisalen finnas rester av kemikalier från andra laborationer utförda av klasser som varit där tidigare. Lita inte på att alla är lika duktig som du på att städa! I luften kan det finnas damm och partiklar av kemikalier som kan följa med in i munnen.
 9. Lukta försiktigt på okända kemikalier. Håll burken eller provröret en bit ifrån dig och för ångorna med handen mot näsan.
 10. Torka genast upp om du spiller. Det är viktigt eftersom man kan halka i blöta fläckar på golvet. Både torra och blöta kemikalier kan vara farliga att få på sig. Det är bara du som spillt som vet vad det är för kemikalie och vet hur man hanterar den (med hjälp av läraren). Vi ska lämna salen i ett sådant skick att det inte är någon fara för nästa klass att arbeta där.
 11. Häll inte tillbaks kemikalier i den ursprungliga behållaren. Fråga läraren vart du ska hälla kemikalier och restprodukter. Man ska inte hälla tillbaka kemikalier i burken eftersom de kan ha blivit förorenade under tiden man har haft dem i till exempel en bägare. Kemikalier och restprodukter kan vara farliga för hälsan eller miljön och läraren vet hur man hanterar dem på bästa sätt. Detta finns också angivet på labbhandledningen.
 12. Tänd inte brännaren förrän du ska använda den. Lämna den aldrig brinnande, släck genast när du värmt färdigt. På en brännare som står och brinner i dagsljus syns lågan dåligt, ännu sämre i solljus, så det kan vara risk för att du eller en klasskamrat kommer åt den. Dessutom är det onödigt för både miljö och ekonomi att låta en brännare stå på till ingen nytta.
 13. Släck alla lågor i närheten om klassen jobbar med brandfarliga ämnen. Brandfarliga vätskor bildar ofta lätt brandfarliga gaser som kan färdas långt, därför är det bäst att se till att ingen håller på och eldar när man hanterar dem. Det finns även fasta ämnen som är mycket brandfarliga och de som kan underhålla en brand med syre.
 14. Lägg sönderslaget glas i behållaren för glaskross. Glaskrosset får inte kastas i soporna eftersom städpersonalen kan skadas när de ska ut med soporna. Sen ska ju allt glas tas om hand av miljöskäl också.
 15. Diska noga de kärl du använt. Självklart eftersom DU vet vad du gjort och hur det ska diskas, och ingen vill få sitt försök förstört eller få en oönskad (kanske till och med farlig) reaktion för att någon före dig har slarvat med disken.
 16. Ställ tillbaka all materiel på rätt plats. Det är viktigt att det är god ordning och lätt att hitta i kemisalen. Det finns också en risk med att låta material stå framme eftersom arbetsytorna för efterföljande blir för små.
 17. Städa och torka din arbetsplats. Lämna arbetsplatsen som du själv vill finna den. För nästa elev är det otrevligt att hitta söl där man ska sitta även om det bara är vatten eller socker. Det vet ju inte de.
 18. Det är förbjudet att utan tillstånd ta kemikalier eller annat materiel från kemisalen, eftersom de kan vara farliga för hälsa eller miljö om de hanteras felaktigt.
 19. Du skall känna placering och användning av:
  • Brandsläckare
  • Brandfilt
  • Skyddsglasögon, skyddsförkläder och skyddshandskar
  • Nöd- och ögondusch
  • Förbandsutrustning
  • Nödutgångar
 20. Du är ersättningsskyldig för materiel som går sönder eller förstörs på grund av uppenbart slarv eller genom att givna instruktioner inte följs.

Dessa föreskrifter skall läsas igenom om skrivas under av eleven innan första laborationen.