PERIODISKA SYSTEMET – LÖSNINGAR OCH KOMMENTARER

1. Vad kallas grundämnena med beteckningarna F, Cl, Br och I med ett gemensamt namn?
     
Halogener

2. Ange för nedanstående grundämnen om de är metaller (inklusive övergångsmetaller), halv-
     metaller (metalloider) eller icke-metaller. 
     a) S
– icke-metall
     b) Pb– metall
     c) U– metall
     d) Ti–övergångsmetall
     e) Si– halvmetall

3. Vilken aggregationsform har följande grundämnen vid normalt tryck vid rumstemperatur: 
     a) Br
– flytande
     b) Mg – fast
     c) N – gas
     d) Hg – flytande
     e) Al – fast

4. Ett grundämne har elektronkonfigurationen 2, 8, 8, 2. Vad heter grundämnet och till vilken
     grupp i periodiska systemet hör det? 
     
Kalcium (Ca), alkaliska jordartsmetaller

5. Ett av grundämnena i nedanstående frågor passar inte med de andra i gruppen. Ange vilket
     grundämne det är och motivera ditt svar.
     a) Ag, Cu, Hg, Au
– Kvicksilver är flytande vid rumstemperatur, de andra har höga smälttemperaturer
     b) Cl, He, Ar, K – Kalium är en metall, de andra icke-metaller och gaser vid rumstemperatur
     c) Li, Mg, Na, K – Magnesium är en alkalisk jordartsmetall (grupp 2), de andra alkalimetaller (grupp 1)
     d) S, Ca, W, Fe – Svavel är en icke-metall, övriga är metaller

6. Vilken av alkalimetallerna reagerar häftigast med vatten? Motivera ditt svar. 
 
   Ju större atomen blir, desto längre från kärnans protoner befinner sig den enda valenselektronen. Den mest reaktiva
     alkalimetallen borde därför vara francium. Det är dock så att den mest stabila isotopen av francium har en halveringstid på bara
     22 minuter och vid ett givet tillfälle finns det bara cirka 30 gram francium i hela jordskorpan. Det skulle därför bli svårt att
     genomföra detta experiment. 


7. Vilken är orsaken till att atomradien: 
     a) ökar när man går neråt i en grupp?
         
För varje ny period, läggs det till ett elektronskal
     b) minskar när man går åt höger i en period?
         
För varje ny proton som läggs till, blir krafterna som drar elektronerna in mot körnan starkare

8. Varför förekommer inte grundämnet kalium i ren form i naturen?
     Alkalimetallerna är så reaktiva att luftens fuktighet räcker för att de ska ge ifrån sig sin enda valenselektron och därmed övergå
     till jonform:    
2Na(s) + 2H2O(l)  →  2X+(aq) + 2OH-(aq) + H2(g)

9. Vilket samband finns det mellan ett grundämnes plats i det periodiska systemet när det gäller
     atomnummer, gruppnummer, periodnummer och elektronfördelningen hos grundämnets
     atomer?
     
Atomnummer = antalet protoner och elektroner är samma som atomnumret
     Grupp = antalet valenselektroner är lika för alla ämnen i samma grupp, ökar åt höger i periodiska systemet
     Period = antalet elektronskal är samma för alla ämnen i samma period, ökar neråt i periodiska systemet