NATURGEOGRAFI

Studiefältet Geografi är tvärvetenskapligt – det är både naturvetenskapligt (naturgeografi) och samhällsvetenskapligt (kulturgeografi). Tyvärr läggs ofta tyngdpunkten på samhällsvetenskapen, men man glömmer då att alla geografiska diskussioner bygger på de naturgeografiska förutsättningarna.  Eftersom denna hemsida handlar om naturvetenskap kommer vi bara att behandla naturgeografin här. 

Varför studera naturgeografi?

Frågan är egentligen felformulerad. Det riktiga är att fråga sig varför inte alla studerar naturgeografi. Utan kunskaper om de fysiska förutsättningarna går det inte att förstå livet på jorden och ännu mindre människan utveckling. Det är inte en slump att växligheten skiljer sig på olika platser, även sådana som ligger nära geografiskt och det är ju växterna som ger förutsättningar för allt annat liv.

Under hela mänsklighetens historia har den icke-levande delen av jorden varit en viktig resurs. På stenåldern lärde vi oss att vissa bergarter, som flinta och obsidian, går att använda för att göra vassa redskap. Senare, när vi började bli bofasta, insåg vi att viss mark lämpar sig för odling medan annan är bättre för boskapens bete. Konsten att utvinna metaller är relativt ny i detta perspektiv, men speciellt upptäckten att göra järn medförde ett stort språng för vår utveckling, inklusive tekniken att ta död på varandra.

Idag använder vi kunskaper i naturgeografi för att bygga vägar och hus, och inte minst för att hitta och utvinna de sällsynta metaller som behövs för att ta steget från ett oljeberoende samhälle. Allt det vi tar för självklara ingredienser i ett normalt liv har sitt ursprung i en gruva någonstans – inklusive din mobiltelefon.

Det är därför svårt att förstå varför våra beslutsfattare anser att det är viktigare att naturvetare och tekniker håller på med att studera religion och historia på gymnasiet istället för naturgeografi. Det är tyvärr bara på inriktningen Natur Samhälle på Naturvetenskapsprogrammet som kursen Geografi 1 är obligatorisk. Den borde vara obligatorisk för alla!

Vad är då naturgeografi?

Naturgeografin för samman många olika vetenskapliga områden för att förklara hur vår fysiska omgivning fungerar. 

Atmosfären
Hydrosfären
Biosfären
Litosfären


Metrologi
Klimatologi
Hydrologi
Oceanografi
Geologi
Geomorfologi

Kartografi