NATURVETENSKAPLIG SPECIALISERING

Detta är en knepig kurs, där det finns många olika varianter på hur den genomförs. Många skolor använder den som en profilering av det naturvetenskapliga programmet. Man har då gjort en helt egen kurs i till exempel kriminalteknink, astronomi eller marinbiologi. På andra skolor låter man eleverna tillsammans eller individuellt välja vad som skall studeras och en tredje variant är att slå samman den med gymnasiearbetet. Den sista varianten kan låta attraktiv, men observera att både centralt innehåll och bedömningskriterier skiljer sig avsevärt mellan de två kurserna.

Det centrala innehållet för kursen innefattar följande punkter:
• Fördjupning inom valt kunskapsområde. 
• Begrepp, teorier, modeller och metoder inom kunskapsområdet och hur dessa har vuxit fram.
• Experiment, fältstudier eller observationer.
• Tillämpningar inom kunskapsområdet.
• Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor.
• Naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer, till exempel planschutställningar, rapporter, reportage och seminarier.

Det är alltså tydligt att du skall göra en praktisk undersökning, inte bara en litteraturstudie. Det är inte nivån på undersökningen som är det viktiga – vi förväntar oss givetvis inte resultat på universitetsnivå – utan du skall visa att du kan använda verktygen. Du skall också visa att du kan tolka dina resultat och sätta in dem i rätt sammanhang. Slutligen, skall du presentera ditt resultat. Eftersom du SKA göra en skriftlig rapport för gymnasiearbetet, väljer man ofta att använda andra redovisningsformer för denna kurs – till exempel en vetenskaplig poster.

Till skillnad mot gymnasiearbetet, används hela betygsskalan för den naturvetenskapliga specialiseringen. Som vanligt består skillnaden mellan de olika betygsstegen i hur väl du visar att du kan använda dina kunskaper för att tänka självständigt.

För att få godkänt skall du visa att du kan:
Du använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera företeelser inom valt kunskapsområde. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur kunskapsområdets modeller och teorier utvecklas.

Du analyserar och söker svar på frågor med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. Du planerar och genomför i samråd med handledare det undersökande arbetet på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar du material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar du dina resultat, utvärderar dina metoder med enkla omdömen och motiverar dina slutsatser med enkla resonemang.

Du diskuterar översiktligt frågor som rör det valda kunskapsområdets betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.

Du använder med viss säkerhet naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer och anpassar till viss del din kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder du olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

För att nå högre betyg måste du visa bättre kvalitet på de rödmarkerade värdeorden. För de högre betygen gäller istället ord som:
med säkerhet, gott resultat, nyanserade omdömen, välgrundade och nyanserade resonemang, föreslå nya frågeställningar, anpassar till syfte och sammanhang, bedömer med säkerhet den egna förmågan. 

Sammanfattning
Vid bedömningen av ditt arbete tar vi hänsyn till hur välgrundat du formulerat dina hypoteser, hur väl du utformat dina undersökningar och tagit ansvar för tidsaspekten, hur väl du analyserat dina resultat med referenser till andra liknande undersökningar och teori, samt hur väl du presenterar dina resultat. Eftersom detta är sista årskursen på det naturvetenskapliga programmet och nästa liknande arbete du gör är på högskola/universitet, ställs det självklart krav på att du visar att du kan hantera denna typ av uppgifter på ett för sammanhanget relevant sätt.