NATURKUNSKAP 2 – Betyg och bedömning

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
• Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning.
  
• Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet. Samband och skillnader mellan energi
   och materia.
     
• Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer.
     
• Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med
   omgivningen.

• Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle. Industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör
   framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter.

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska
   förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

• Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att pröva naturvetenskapligt och hur man går till väga för att
   ställa företeelser i omvärlden under prövning.

• Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva
   ovetenskapligt grundade påståenden.

• Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi    och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.

Kunskapskrav
Betyget E
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.

Eleven kan översiktligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I samband med redogörelsen kan eleven översiktligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med enkla argument.
Eleven kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.

Eleven kan översiktligt beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning samt redogör översiktligt för den och värderar den med enkla omdömen. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild.

För att nå högre betyg måste du visa bättre kvalitet på de rödmarkerade värdeorden. För högre betyg gäller istället ord som: utförligt, förklaringar och argument, välgrundade argument, välgrundade slutsatser, värderar med mednyanserade omdömen, utförligt och nyanserat, ställa utforskande frågor, utförliga exempel, välgrundade och nyanserade slutsatser, välgrundade och nyanserade argument, ge komplexa exempel.