SPRINT – Kemi

Många anser att kemi är den viktigaste naturvetenskapliga disciplinen eftersom den är en länk mellan fysik och biologi. Det finns alltså fog för att säga att allt är kemi. Kemi bygger på kunskaper om fysik och utgör i sin tur basen för mycket av kunskaperna om biologi. Kemister jobbar med att försöka förstå uppbyggnad och egenskaper hos olika ämnen. Alla ämnen innehåller atomer och hur ett ämne uppför sig beror på hur de är sammansatta.

Här kan du ladda ner provexempel för avsnittet

Här finns ett gammalt nationellt prov

Här finns det fler hjälpmedel

Berömda kemister

Robert Boyle

Robert Boyle anses som den moderna kemins fader. Han föddes på Irland 1627 och som de flesta av dåtidens vetenskapsmän var han av nobelt ursprung. Sin mest aktiva period hade han i Oxford, där han lade de grunderna till mycket av de moderna vetenskaperna fysik och kemi. I boken ”The Sceptical Chymist”, utkommen 1661, ger Boyle den första moderna definitionen på vad som menas med ett grundämne och kemiska föreningar. Det skulle dock dröja ända tills i början av 1800-talet innan atomteorierna togs upp igen. Det är otacksamt att vara 150 år före sin tid!

Watson och Crick

Ett av våra största vetenskapliga genombrott var när James Watson och Frederick Crick kunde för klara hur DNA-molekylen såg ut och därmed hur våra gener kopieras och sprids. Deras upptäckt har också gett oss möjligheter upptäcka ärftliga sjukdomar, lösa kriminalfall och modifiera både växter och djur för att ge andra eller förbättrade egenskaper. DNA-tekniken används också för att kartlägga släktskap och är ett viktigt redskap för lägga det pussel som evolutionen gett oss. 

Fortsätt gärna att söka mer mer inforation om dessa fantastiska forskare. Det är viktigt att känna till vår historia för att  kunna se framåt. Se också till att du lär dig nedanstående verktyg och symboler. Klicka på bilderna, så blir de större.